Overleg Medezeggenschapsraad BS Ondersteboven op dinsdag 18 september 2018

NOTULEN:
1.         Opening en vaststellen agenda
Agenda en taakverdeling
 
2.         20.00 - 20.15 uur Notulen MR vergadering 18 juni 2018
De notulen van dit schooljaar worden vanaf nu op de website geplaatst. Inclusief het jaarverslag van afgelopen jaar. De agenda wordt eveneens op de website geplaatst.
Website zal nog even een update moeten krijgen op een aantal punten.
 
            Notulen zijn vastgesteld.
 
3.         20.15 - 20.30 uur Mededelingen:
Vanuit directie:
 • Mariska start vanaf 19-9-2018 zal zij weer starten, ze gaat arbeids-therapeutisch werken naast de vervanger. Ouders worden middels de nieuwsbrief op de hoogte gesteld.
 • We zullen starten met een ouderplatform genaamd ISY. Na de herfstvakantie zullen we proefdraaien. Ouders moeten akkoord gaan en een bevestiging aanvinken om toegang te krijgen tot de desbetreffende groep van hun zoon/dochter. Mails, foto's, planning oudergesprekken en andere berichten kunnen via dit platform gedeeld worden met ouders.
Vanuit schoolteam: (hitteplan)
 • Kidspanel: tijdens de eerste bijeenkomst zijn er 2 nieuwe leerlingen vanuit groep 5 aangeschoven.
Vanuit MR:
 • Hitteplan: tijdens het circus hebben meerdere leerlingen in de volle zon gezeten. De vraag is om hier de volgende keer misschien vooraf op te anticiperen en ouders aan te geven een petje o.i.d. mee te geven.
 • Oud leerlingen gaven aan meester Jeroen gemist te hebben tijdens de laatste schooldag.
 
4. 20.30 - 21.00 uur Beleid en invulling E-taken (IP/IO)
Schoolkamp/musical: er schuiven 5 ouders als toehoorder aan bij de vergadering.
Floor legt het volgende uit:
Tijdens de vergadering in mei is het volgende gecommuniceerd; dat ieder jaar een musical én een schoolkamp een zware taakbelasting is voor de leerkrachten.
De oudergeleding was overrompeld over de verandering
Jeroen legt het volgende uit:
Vanuit het team was het een mededeling die tijdens de MR-vergadering is verteld.
Jeroen vindt dat de MR geen instemmingsrecht heeft over het schoolkamp omdat het uitvoering is van beleid.
De ouder geleding van de Mr is van mening dat ze instemming hebben over dit punt (ik verwijs naar de mail van Floor op 12-09-2018: Artikel 13 lid 1 onder j Wms geeft de oudergeleding het instemmingsrecht over wijziging van het beleid met betrekking tot activiteiten die buiten de voor de school geldende onderwijstijd worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. De huidige beslissing valt mijns inziens - op zijn minst voor zover het betrekking heeft op het kamp - onder artikel 13 lid 1 onder j Wms en is genomen zonder dat de oudergeleding om instemming is gevraagd).
De leerlingen blijven een schoolkamp behouden. Het ene jaar zal er wel een schoolkamp zijn, het andere niet.
De musical wordt uitgevoerd als een musical voor groep 7 en 8, niet meer als eindmusical groep 8, maar een musical voor groep 7 en 8. De musical zien we als kunstzinnige oriëntatie voor de leerlingen. Het voordeel is dat de rolverdeling makkelijker wordt, dat er musicals met grotere rolverdelingen aangeschaft kunnen worden en dat de leerlingen op ieders eigen gebied van interesse zich kan ontplooien.
 
Vanuit het team komt de vraag: Waarom wordt het zo hoog opgepakt?
De manier waarop het gecommuniceerd is, daar ligt het pijnpunt. Het was al verteld op de wisseldag door de desbetreffende leerkracht. De leerlingen waren overdonderd. De ouders waren nog niet geïnformeerd. Tijdens de informatieavond werd verteld dat het een directiebesluit was, dit was geen handige bewoording, aangezien het een teambesluit was. De wijze waarop gecommuniceerd is zorgt voor ruis.
De voorzitter geeft aan dat de wijze van communiceren niet op de correcte manier gebeurd is. Het had duidelijker tijdens de MR-vergadering gecommuniceerd en besproken moeten worden. De lagere groepen zijn er nog niet door school van op de hoogte gebracht.
De leerlingen waren tijdens het gesprek met Jeroen, Inge en Dominique overrompeld, de voorzitter geeft aan dat het niet juist was om de leerlingen dit gesprek terug te laten koppelen aan hun ouders. Er is begrip vanuit de voorzitter voor de manier waarop de school het heeft opgepakt, er is begrip voor het feit dat het goed bedoeld was naar de leerlingen toe.
 
De volgende vergadering komen we terug op dit onderwerp.
 
5. 21.00 - 21.15 uur Communicatie (IO bij vaststelling/wijziging beleid)
We zullen dit punt in de gaten moeten houden! Alert zijn op tijdige communicatie vanuit
het team naar ouders.
In de laatste nieuwsbrief zullen punten die aan het begin van het schooljaar belangrijk zijn worden vermeld.
Jeroen zal een rectificatie plaatsen in de nieuwsbrief wat betreft de benaming van eindmusical groep 8. Dit zal moeten zijn musical groep 7/8.
Jeroen plaatst een stukje over de voortgang wat betreft de musical/schoolkamp.
 
6. 21.15 - 21.30 uur Tevredenheidsonderzoek
Jeroen licht het tevredenheidsonderzoek toe.
Ouders zullen hierover ook op de hoogte worden gesteld middels een mail. Jeroen mailt een concept door naar de MR.
 
Punt 7 t/m 9 worden verschoven naar de volgende vergadering op 30 oktober:
 
7. 21:30 - 21:40 uur Veiligheid op school (I bij vaststelling/wijziging beleid)
 
8 . 21.40 - 21.45 uur Kinderdagverblijf
 
9. 21.45 - 21.55 uur Verkiezingen MR
 
10.21:45 - 22.00 uur  Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting
 • Jeroen heeft gevraagd om de vergadering van 13 november te verplaatsen. Deze wordt verplaatst naar 30 oktober.
 • Het etentje als afscheid van de oud MR-leden zal op 5 of 12 november gehouden worden.
 
A          = Advies                                            
I           = Instemming
IP        = Instemming personeelsgeleding
IO        = Instemming oudergeleding
 
 
Actielijst n.a.v. vorige vergadering:
 • Rachelle zorgt ervoor dat de notulen (na goedkeuring ervan) op de website van de school komen te staan.
 • Jeroen past de besproken aandachtspunten in de schoolgids aan.
 • Inge verzorgt kaartjes pasgeboren baby's.


 
Vergaderplanning MR 2018/2019
Datum MR- vergadering Bespreekpunt Status MR Status bespreking Informatie Dir. uiterlijk
18-09-2018
 • Beleid en invulling e-taken
 • Veiligheid op school
 • Kinderdagverblijf
 • Verkiezingen MR
     
13-11-2018
 • Jaarverslag MR
 • Schoolpreventiebeleid/Arbo-RIE
     
22-01-2019
 • Mobiliteit n.a.v. leerling prognoses
 • Terugkoppeling en bespreking monitorrapportages
     
26-03-2019
 • Schoolorganisatie  en directievoering
 • Prognose leerlingaantal komend schooljaar en acties
 • Conceptbegroting 2019/2020
 • Concept schooljaarplan 2019/2020
 • Overblijfregeling
     
21-05-2019
 • Concept schoolgids 2019/2020
 • Concept formatieplan 2019/2020
 • Schoolplan 2019/2020
 
 
Instemming
   
25-06-2019
 • Schoolgids
 • Begroting
 • Formatieplan
 
 • Schooljaarplan
Instemming
Advies
Instemm. PMR
Instemming
   
         
Overige punten, waar er sprake is van nieuw beleid of wijzigingen in het bestaande beleid en waar in het Reglement Medezeggenschapsraad een advies- of instemmingsbevoegdheid aan de MR wordt toegekend bij (voorgenomen) besluiten.
 
PM- punten:   
 • veiligheid op school en oefeningen
  • RIE en Arbo- beleid
  • beleid en acties ter vergroting van het leerlingaantal. 
    
   Bemensing Medezeggenschapsraad en rooster van aftreden:
Aftredend per ……. Personeelsgeleding: Oudergeleding:
1 januari 2019 Inge Janssen Floor Oehlen
1 januari 2020 Mariska Sipers Esther Ummels
1 januari 2021 Rachelle van Vlodrop Kim de la Haye
 
 
Rolverdeling per 1 januari 2018:
* voorzitter: Floor                                            vicevoorzitter: Inge
* secretaris: Rachelle                                     vicesecretaris: Kim
 
* onderlinge verdeling van portefeuilles:
 • tijdschriften/post bekijken: Floor
 • informatie uit en contact met GMR: Floor