Overleg Medezeggenschapsraad BS Ondersteboven op dinsdag 30 oktober 2018


NOTULEN:
            1.   Opening en vaststellen agenda
Agenda en taakverdeling
 
2.   Notulen MR vergadering 18 september 2018:
Na een aantal aanpassingen mogen deze op de website worden geplaatst.
 
 1. Mededelingen:
  • Vanuit directie- Op de teldatum 1 oktober hebben we 88 leerlingen.
   - Drie weken voor de herfstvakantie belde de inspecteur en wilde op schoolbezoek komen. De inspecteur is op 11 oktober in drie groep geweest. Hij kwam voor een thema-onderzoek met als thema: didactisch handelen. Het was een positief bezoek. Hetgeen verteld was door de directie werd ook vanuit het team teruggekoppeld. 
   - Aan het eind van november wordt weer een monitorgesprek gehouden.
   - Innovo heeft momenteel alleen Bert Nelissen als Nicole van Wolven is het nieuwe lid van het college van bestuur.
  • Vanuit schoolteam:- All Happy Schools; wij zullen in de maand november deelnemen. Dit is interactieve manier om met mindfulness aan de slag te gaan. Er wordt 10 minuten per dag een filmpje bekeken om leerlingen bewust te maken van zichzelf en de wereld om hen heen. 
   - Schoolfruit is weer goedgekeurd. 18 november zal er weer gestart worden.
  • Vanuit MR:- Geen opmerkingen.
    
 1. Communicatie (IO bij vaststelling/wijziging beleid)ISY zal zo snel mogelijk opgestart worden. De administratief medewerkster zal hier de brieven over in orde maken, deze zullen komende week uitgedeeld worden. Ouders zullen akkoord moeten aangeven en vanuit hier kan ISY langzaamaan opgestart worden.
   
 2. Schoolkamp/musical
We mogen concluderen dat er een verschil van mening is wat betreft dit onderwerp. Het stukje schoolkamp is niet zo'n bespreekpunt, het is meer het onderwerp musical.
Vanuit oudergeleding komen de volgende ideeën ter ondersteuning van een musical:
- Ouderhulp inzetten. Ouders zijn welwillend.
- Het opzetten van een oudercommissie die hierin meedenkt/werkt.
- Een externe leerling/stagiaire van een toneelschool die de groep erbij kan begeleiden.
Ook voor het schoolkamp kunnen eventueel ouders ingezet worden om activiteiten te begeleiden.
 
 
 
 1. Jaarverslag MR
Het jaarverslag is goedgekeurd en wordt op de website geplaatst.
 
 1. School preventiebeleid/ RI&E
De RI&E wordt dit jaar afgenomen. Dit moet 1 keer in de 4 jaar gedaan worden. De preventiemedewerkers gaan dit samen met de directie uitvoeren. Er wordt gekeken naar vluchtwegen, gevaarlijke situaties in school, sociale veiligheid etc.
 
 1. Overblijven/ overblijfkrachtenHet overblijven zal moeten worden geupdate. Er zal moeten worden gekeken naar ouders die willen stoppen en naar ouders die het overblijven willen begeleiden.
   
 2. Kinderdagverblijf
Binnenkort heeft Jeroen een gesprek met de eigenaar van Kidts om te kijken naar de mogelijkheden om ook opvang voor kinderen van 0 t/m 4 jaar te bieden.
 
 1. Verkiezingen MR Er wordt zo snel mogelijk een brief naar ouders verzonden. 
   
 2. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting- Het statuut van de GMR zal op de website geplaatst moeten worden.
  - Onderwijsgeschillen MR en het huishoudelijk regelement MR zijn bij deze vastgesteld
     en zullen op de website worden geplaatst. 
  - De geboortekaartjes om pasgeboren baby's te verwelkomen in Geulle/Moorveld
                       moeten nog ingetekend worden en liggen daarna klaar, Inge ontfermt zich hierover.
  - 18 december 19.00u wordt een etentje gehouden als afscheidsetentje voor Marjo en   
     Danjelle (Windraak 31).
  - De verkeerssituatie zal nogmaals worden bekeken.
   
   
  A          = Advies                                            
  I           = Instemming
  IP        = Instemming personeelsgeleding
  IO        = Instemming oudergeleding
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Actielijst n.a.v. vorige vergadering:
 • Rachelle zorgt ervoor dat de notulen (na goedkeuring ervan) op de website van de school komen te staan.
   
Vergaderplanning MR 2018/2019
Datum MR- vergadering Bespreekpunt Status MR Status bespreking Informatie Dir. uiterlijk
18-09-2018
 • Beleid en invulling e-taken
 • Veiligheid op school
 • Kinderdagverblijf
 • Verkiezingen MR
     
13-11-2018
 • Jaarverslag MR
 • Schoolpreventiebeleid/Arbo-RIE
     
22-01-2019
 • Mobiliteit n.a.v. leerling prognoses
 • Terugkoppeling en bespreking monitorrapportages
     
26-03-2019
 • Schoolorganisatie  en directievoering
 • Prognose leerlingaantal komend schooljaar en acties
 • Conceptbegroting 2019/2020
 • Concept schooljaarplan 2019/2020
 • Overblijfregeling
     
21-05-2019
 • Concept schoolgids 2019/2020
 • Concept formatieplan 2019/2020
 • Schoolplan 2019/2020
 
 
Instemming
   
25-06-2019
 • Schoolgids
 • Begroting
 • Formatieplan
 
 • Schooljaarplan
Instemming
Advies
Instemm. PMR
Instemming
   
         
Overige punten, waar er sprake is van nieuw beleid of wijzigingen in het bestaande beleid en waar in het Reglement Medezeggenschapsraad een advies- of instemmingsbevoegdheid aan de MR wordt toegekend bij (voorgenomen) besluiten.
 
PM- punten:   
 • veiligheid op school en oefeningen
  • RIE en Arbo- beleid
  • beleid en acties ter vergroting van het leerlingaantal. 
    
   Bemensing Medezeggenschapsraad en rooster van aftreden:
Aftredend per ……. Personeelsgeleding: Oudergeleding:
1 januari 2019 Inge Janssen Floor Oehlen
1 januari 2020 Mariska Sipers Esther Ummels
1 januari 2021 Rachelle van Vlodrop Kim de la Haye
 
 
Rolverdeling per 1 januari 2018:
* voorzitter: Floor                                            vicevoorzitter: Inge
* secretaris: Rachelle                                     vicesecretaris: Kim
 
* onderlinge verdeling van portefeuilles:
 • tijdschriften/post bekijken: Floor
 • informatie uit en contact met GMR: Floor